Over ons

Wij zijn een van de meest toonaangevende bedrijven in ons land Suriname. Staatsolie bevindt zich in deze verborgen schat van Zuid-Amerika, waar wij gepassioneerd bijdragen aan de vooruitgang van dit land. Dit doen we door exploratie-activiteiten te ontwikkelen, olie te produceren en deze te raffineren tot hoogwaardige producten, en lokale en internationale markten van deze te voorzien.

Onze visie is gericht op een duurzame energietoekomst voor Suriname en het bijdragen aan de vooruitgang van onze samenleving. Deze visie is een weergave van het karakter en de energie van Staatsolie’s succesvolle geschiedenis van zijn ontwikkeling, groei en onderscheidende prestatiecultuur. Uiteindelijk willen wij een regionale speler worden met een internationale identiteit op de energiemarkt.

Onze visie

Energizing a bright future for Suriname.

Onze missie

Developing energy resources to maximize the long-term value for Staatsolie and Suriname.

Onze Strategie

Develop offshore & renewables, optimize onshore & downstream and growth capabilities, with an engaged workforce, inspired by our values.

ZERO HARM
We streven ernaar geen schade te berokkenen aan de aarde en de mensen, in het bijzonder de door ons omringde gemeenschappen en het milieu. 

INTEGRITEIT
We zijn eerlijk en doen wat we zeggen te zullen doen.

UITMUNTENDHEID
Wij aanvaarden verantwoordelijkheid, leveren kwalitatief hoogwaardig werk met de nodige voortvarendheid.

TEAMWORK
Wij vertrouwen en respecteren elkaar, werken samen en scheppen een klimaat waarin geen schuldvragen worden opgeworpen.

CORPORATE GOVERNANCE BELANGRIJKSTE BEGINSELEN

De Raad van Bestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het gedrag van de Vennootschap en alle operationele zaken, de toewijzing van middelen en het bepalen van de richting van het bereiken van de strategische plannen van de Vennootschap, zoals goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het beheer van de onderneming. De Raad van Bestuur spreekt de strategische richting af met de Raad van Commissarissen en bespreekt op regelmatige basis de status van de strategie-implementatie met de Raad van Commissarissen, op basis van het door de Raad van Bestuur ontwikkelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd strategisch plan. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het creëren van waardecreatie op lange termijn van de onderneming en het bevorderen van openheid
en verantwoording.

De overkoepelende principes van het bedrijf omvatten:
• De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben een fiduciaire plicht om te handelen in het belang van Staatsolie en de principes van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid en toewijding toe te passen.
• Staatsolie moet worden bestuurd door een onafhankelijke Raad van Toezicht die toezicht houdt op de strategie en de waardecreatie op lange termijn van de organisatie.
• De Raad van Commissarissen dient zijn samenstelling tenminste jaarlijks of indien nodig te herzien om te bevestigen dat hij volledig functioneert en bestaat uit leden met de juiste deskundigheid, vaardigheden, diversiteit en onafhankelijkheid.
• De Raad van Commissarissen moet, samen met de Raad van Bestuur, bevestigen dat Staatsolie over de nodige middelen beschikt om zijn strategische doelstellingen te bereiken en een kader voor prudente en effectieve controles tot stand brengt, waardoor risico's kunnen worden beoordeeld en beheerd.
• De Raad van Commissarissen streeft het belang van zijn aandeelhouders na en onderhoudt daarmee open communicatie en constante betrokkenheid van zijn aandeelhouders.


Subcommissies van de Raad van Commissarissen
De raad van commissarissen stelt als vaste commissies in en houdt deze in stand:
• Audit-, risico- en nalevingscommissie (ARCC)
• Benoemings- en Remuneratiecomité (NRC)

Criteria en ambtstermijn van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit voldoende gekwalificeerde leden met zakelijk inzicht en kennis in diverse disciplines. Alle commissarissen dienen de volgende kwaliteiten te bezitten:
• Het vermogen om alternatieve strategieën te beoordelen, analyseren, suggereren en verspreiden.
• Eerdere ervaring en/of blootstelling aan relevante disciplines van het bedrijf van de onderneming.
• Bewustzijn van actuele ontwikkelingen in hun relevante disciplines en de bredere industrie.
• De hoogste normen van integriteit en betrouwbaarheid.
• Kritische beoordeling en beoordelingsvaardigheden.
• Het vermogen om te luisteren en het vermogen om relaties aan te gaan en vertrouwen te ontwikkelen.
Ter ondersteuning van goede bestuurspraktijken en om te voldoen aan toonaangevende internationale standaarden, mag een persoon die is aangesteld als voorzitter of commissaris, in geen enkele hoedanigheid als commissaris optreden voor een periode van meer dan twee opeenvolgende termijnen.

Belangenconflict

Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur hebben de plicht om objectief te handelen in alle aangelegenheden waarbij een specifiek belangenconflict niet ontstaat. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kunnen elke aan hen voorgestelde aangelegenheid of situatie goedkeuren waarbij anders een lid zou worden geschonden die zijn plicht schendt om belangenconflicten te vermijden, rekening houdend met integriteitsaspecten.

Code of Conduct/Gedragscode

Staatsolie wil dat de kernwaarden ‘integriteit’ en ‘verantwoordelijkheid’ door alle medewerkers wordt geleefd en uitgedragen. Om richting te geven aan het tonen van een correct gedrag is een gedragscode vastgesteld. De gedragscode moet ervoor zorgen dat de goede reputatie en integriteit van Staatsolie worden beschermd.

Staatsolie's Code of Conduct is vastgesteld om te voldoen aan de belangrijkste principes, waaronder, maar niet beperkt tot, vertrouwelijkheid, objectiviteit, competentie, behandeling van collega's, zakelijke en persoonlijke relaties, gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu en bedrijfsmiddelen. De Code is van toepassing op alle Staatsolie-medewerkers en alle personen die namens de onderneming in een officiële hoedanigheid optreden. Staatsolie heeft ook een Integriteitscommissie opgericht om naleving van de Code af te dwingen en te controleren, en om medewerkers te ondersteunen bij ethische kwesties.

Klokkenluidersregeling

Staatsolie heeft een Klokkenluidersregeling opgesteld om goed bestuur te sturen en transparantie binnen de onderneming te bevorderen, door middel van veilige rapportage en diepgaande onderzoeken.

De Integriteitscommissie ondersteunt het klokkenluidersproces door het ontvangen, beoordelen en / of coördineren van onderzoeken of andere klachten die via gevestigde klokkenluiderskanalen zijn ontvangen.

Milieu

De Raad van Commissarissen ondersteunt de inzet van de onderneming om het milieu te beschermen en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Alle Staatsolie-medewerkers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de initiatieven van het bedrijf om onze impact op het milieu te beschermen en te minimaliseren bij het bereiken van de strategische doelstellingen, visie en missie van het bedrijf.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Staatsolie streeft ernaar om actief en positief deel te nemen aan de gemeenschappen waar we werken en leven, en als zodanig wordt van onze medewerkers verwacht dat ze onze gemeenschappen en onze omgeving voortdurend respecteren en het bedrijf helpen zijn CSR-doelen te bereiken, inclusief het aanmoedigen van vrijwilligerswerk van teamleden in onze respectievelijke gemeenschappen, het investeren van middelen in organisaties en programma's die helpen het welzijn van lokale gemeenschappen verbeteren en passende CSR-initiatieven van onze zakelijke partners ondersteunen.

Onze medewerkers zijn van onschatbare waarde voor de onderneming en spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van de visie en missie van de onderneming. De raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering door de raad van bestuur van uitgebreide en gedocumenteerde beleidslijnen en procedures met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsverhoudingen en eerlijke praktijken met betrekking tot werknemers.

Verantwoording nemen voor mens en milieu is een van onze kernwaarden. Het is voor ons van belang dat er geen schade wordt aangericht aan het milieu en de samenleving. De Staatsolie Foundation is opgericht om het welzijn van de gemeenschap te vergroten. 

Voordat Staatsolie activiteiten ontplooit, worden de mogelijke gevolgen voor het milieu en de omliggende samenleving in kaart gebracht. Deze milieu- en sociale effectenrapportages (Environmental and Socials Impact Assessement, ESIA) worden gedaan door externe deskundigen. In de rapportage worden ook maatregelen voorgesteld om eventuele effecten op het milieu en de mens als gevolg van de activiteiten tegen te gaan of beheersbaar te houden. Klik hier voor een overzicht van de verschillende milieu- en sociale effectenrapportages.

Documenten

Bekijk onze Media Center voor alle Governance documenten.

Hier vind je de meest recente versie van onze statuten.

Onze statuten

Staatsolie stelt gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (health, safety, environment and quality: HSEQ) voorop en maakt effectief gebruik van zijn geïntegreerd managementsysteem.

Lees ons HSEQ beleid hier.

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ondersteunt het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Als oliebedrijf met als enige aandeelhouder de Staat Suriname, heeft Staatsolie zich gecommitteerd aan transparantie en zal hierbij de activiteiten van EITI ondersteunen. Staatsolie heeft actief geparticipeerd in het proces, welke is geleid door de overheid, om Suriname te doen toetreden als kandidaat-land per 24 mei 2017. Voorts is Staatsolie een primaire lid van de Multi Stakeholder Groep die verantwoordelijk is om EITI in Suriname te implementeren. Door EITI te ondersteunen, committeert Staatsolie zich aan de initiatieven, welke bijdragen aan transparantie van inkomsten, gerelateerd aan het winnen van natuurlijke hulpbronnen, het terugbrengen van armoede en de strijd tegen corruptie.

Voor meer informatie over EITI klik hier.

Onze strategie

Develop offshore and renewables, optimize onshore and downstream, and grow capabilities, with an engaged workforce, inspired by our values.

 

 

 

 

 

 

Onze geschiedenis

In het district Nickerie worden al eind jaren 20 oliesporen gevonden, maar het duurt nog veertig jaar voor er echt olie aangetroffen wordt. Suriname is dan niet in een gunstige positie om de oliesector te ontwikkelen, maar in de jaren 70 is de oliepotentie in Suriname wel interessant voor multinationals door de oliecrisis. Wanneer exploratieboringen niet het verwachtte resultaat leveren, schroomt Staatsolie niet voor de uitdaging zelf de olie-industrie te ontwikkelen.

Ons verhaal

Staatsolie is opgericht op 13 december 1980 (Statuten), wat een grote stap was in de ontwikkeling van de Surinaamse olie-industrie. Na een succesvol onderzoeks- en productietestprogramma begon de commerciële productie op 25 november 1982. Vanaf dat moment behaalt Staatsolie de ene mijlpaal na de andere.

1965

Bij een waterboring op het erf van de Openbare School in Calcutta (Saramacca), doet de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) een opmerkelijke ontdekking: op een diepte van 160 meter zit olie!

1980

In mei 1980 benoemt de regering de Oliecommissie, die onder leiding is van geoloog Eduard ‘Eddie’ Jharap.

1982

De commerciële olieproductie start op 25 november 1982 in het Tambaredjoveld in Saramacca. De productie is 200 barrels per dag. 

 

Met een lening van een consortium van Surinaamse banken bouwt Staatsolie te Catharina Sophia een productie-installatie met bijbehorende infrastructuur. Uit deze lening wordt ook de eerste olietanker gekocht.

1983

De eerste ‘moyno-pomp’ wordt geplaatst. Deze pomp vervangt de ‘ja-knikker’ (een oliepomp met een gewicht boven de grond dat steeds beweegt, waardoor het lijkt of er steeds ja wordt geknikt).

1983

In december levert Staatsolie voor de eerste keer ruwe olie van Saramacca aan Suralco, die er energie mee zal opwekken voor de productie van aluinaarde.

1984

  • Staatsolie sluit opnieuw een contract met Gulf Oil Company voor onderzoek in het zeegebied.
  • Het bedrijf koopt een tweede tanker, de Staatsolie II
  • In oktober wordt de productie opgevoerd naar 1.000 barrels per dag.

1988

Ons hoofdkantoor in Flora officieel in gebruik genomen

1988

In maart is de eerste exportverscheping van aardolie (Saramacca Crude) naar Trinidad en Tobago.

 

 

1992

De aanleg van de ondergrondse oliepijplijn tussen Saramacca en Tout Lui Faut begint in januari. Deze pijpleiding wordt in augustus in gebruik genomen.

1995

President Ronald Venetiaan geeft in februari het startsein voor de bouw van de raffinaderij.

De bouw- en leningscontracten voor een bedrag van U$ 36 miljoen zijn op de dag van het startsein ondertekend met een consortium bestaande uit ABN-AMRO Bank en EFAG Bank (een dochteronderneming van het Zwitserse ABB-concern). De bouw van de raffinaderij is gegund aan ABB Lummus Global in Nederland.

1996

In juli begint Staatsolie met het boren van productiebronnen in het Tambaredjo-gebied.

1997

De raffinaderij wordt in augustus officieel in gebruik gesteld. De productie is 8000 barrels per dag.

1998

Op 4 juni wordt algemeen directeur Eddie Jharap door de aandeelhouder (de  regering van Suriname) ontslagen, omdat hij zich – samen met brede lagen van de bevolking – verzet tegen de voorgenomen verkoop van Staatsolie aan het Zuid-Koreaanse Daewoo. Jharap vecht zijn ontslag aan via de rechter. Hij wordt door de magistraat in het gelijk gesteld en het ontslag wordt teruggedraaid.

2000

Het startsein wordt gegeven voor de bouw van een pijpleiding van de raffinaderij te Tout Lui Faut naar Suralco te Paranam, met een totale lengte van 22 kilometer.

2004

Met de aankoop van 30 procent van de aandelen wordt Staatsolie in augustus mede-eigenaar van Ventrin Petroleum Company Limited, een Trinidadiaans bunkeringsbedrijf dat gevestigd is in het havengebied Point Lisas.

2005

In december viert Staatsolie zijn 25-jarig bestaan. Onder andere worden er een monument onthuld bij het hoofdkantoor en een jubileumboek uitgegeven.

 

Ook wordt algemeen directeur Eddie Jharap benoemd tot Drager van het grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster. Eddie Jharap viert zijn 25-jarig StaatsoliejubileIum en neemt afscheid van Staatsolie. Jharap was vanaf de oprichting in 1980 algemeen directeur.

2006

De Raad van Commissarissen benoemt Marc Waaldijk in februari tot algemeen directeur.

2006

Het Calcutta-olieveld wordt in maart in gebruik genomen.

2006

In augustus neemt president Ronald Venetiaan de elektriciteitscentrale van Staatsolie Power Company Suriname in gebruik.

2007

De duizendste productiebron in het Tambaredjo- olieveld wordt in maart in gebruik genomen.

2008

In februari is de Staatsolie Foundation for Community Development opgericht.

2010

In december 2010 start Staatsolie met het ethanolproefproject te Wageningen in het district

Nickerie. Van dertien suikerrietvariëteiten is nagegaan welke het meest geschikt zijn voor de productie van de biobrandstof ethanol.

2011

Staatsolie is per 1 september officieel de eigenaar van de Chevron/Texaco-operaties in Suriname.

2013

Na ruim 40 jaar is het merk Texaco in Suriname vervangen door GOw2. In december krijgt het servicestation aan de Van ’t Hogerhuysstraat de kleuren, het logo en de inrichting van de nieuwe GOw2-merkidentiteit.

2014

Na twee jaren van werkzaamheden is de productie van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) uitgebreid tot 62 megawatt aan energie. Op 28 februari wordt de uitgebreide capaciteit van de warmtekrachtcentrale officieel in gebruik gesteld.

2014

Officiële ingebruikname van de uitgebreide raffinaderij op 13 december.

2015

Hoogwaardige gasoline en diesel wordt op de markt gebracht op 13 december. 

2015

Eerste exploratieputten zelfstandig geboord in het nearshore-gebied.

2015

Overeenkomst gesloten voor 25% participatie in de Merian goudmijn.

2020

In januari verkrijgt Staatsolie beheer over de Afobaka krachtcentrale en het stuwmeer, waarmee de uitbreiding van duurzame energie plaatsvindt.

2020

Succesvolle eerste internationale obligatie-uitgifte in maart. 

2020

Internationale oliebedrijven Apache en Total doen drie opeenvolgende grote offshore olievondsten in Blok 58. Petronas en ExxonMobil doen een ontdekking in Blok 52.

2021

On 17 May Annand Jagesar is appointed to CEO. He succeeds Rudolf Elias.

Sociale betrokkenheid

We ondersteunen, ook via de Staatsolie Foundation for Community Development, initiatieven die de gezondheid, het onderwijs en de ontwikkeling van de bevolking van Suriname verbeteren.

Dochterbedrijven

We spelen al bijna 40 jaar in op de behoeften van Surinamers en de regio voor olieproducten. Via onze dochterondernemingen kunnen we onze klanten beter van dienst zijn. Onze bedrijfsprocessen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van ISO 9001: 2015. We implementeren nationale en internationale industriestandaarden en best practices om een ​​veilige en gezonde werkomgeving te handhaven, ook bij onze dochterondernemingen.

We hebben ook een belang van 25% in de Merian-goudmijn van Newmont Suriname.

Klik op het logo om hieronder meer te lezen over de dochteronderneming.

Organogram